نکات خوب و راحت در مورد بی حسی قبل بن مژه

نکات خوب و راحت در مورد بی حسی قبل بن مژه

نکات خوب و راحت در مورد بی حسی قبل بن مژه
تاتو صالحان
آموزش رایگان

نکات خوب و راحت در مورد بی حسی قبل بن مژه
زالیاپی و بی حسی عقرب دو نوع مواد بی حسی عالی هستن که میتوان به تنهایی یا مخلوط کردن هر دو بی حسی ی بی حسی خوبی داشته باشیم
زالیاپی و عقرب در فروشگاه خودمون موجود است و میتوانید از خودمون تهیه کنیم
با استفاده از میکرو براش مواد را،روی قسمتهایی که می خواهیم بن مژه بزنیم قرار می دهیم
اول مواد رو بصورت گلوله گلوله پشت پلک قرار می دهیم تا بصورت ی خط نازک پشت قرار بگیرد
و بعد از این مرحله پشت پلک را به سمت بالا کشیده و با ی خلال دندان،مواد بی حسی رو مرتب میکنیم
حین کار باید مراقب باشیم مواد بی حسی وارد چشم نشود و امکان داره به هر دلیلی ابن مواد وارد چشم مشتری شود .
چند راه که وجود دارد
در این جور مواقع از قطره استریل چشمی استفاده میکنیم چون بی حسی لیدوکایئن باعث سوزش و قرمزی چشم میشود
یکی دو قطره از این قطره چشمی میتواند این مواد را از چشم خارج کند.