راز مهم تاتو بن مژه

راز مهم تاتو بن مژه

راز مهم تاتو بن مژه
راز مهم تاتو بن مژه
برای بن مژه باید چشم کشیده شود چون کار باعث قلقلک مشتری میشود و چشم باز و بسته میشود ،وقتی پوست کشیده میشود راحتر انجام میشه کشش پوست چشم درحدی باشه که سوزن فقط رو پوست لمس بشه و اگر فشار دست زیاد باشه باعث پخشی رنگ و بد رنگی بن مژه میشود.
برای اجرای بن مژه از سوزن یک استفاده میکنیم حین کار به صورت کوکی میزنیم و فشار دستمون نباید زیاد باشه که باعث پخش رنگ میشود و موردی که خیلی مهم هست اینکه بی حسی درست انجام بشود که باعث ناراحتی مشتری نشود.