اصول و قوانین مهم در میکرو بلیدینگ ابرو

اصول و قوانین مهم در میکرو بلیدینگ ابرو

اصول و قوانین مهم در میکرو بلیدینگ ابرو

در ابتدای کار باید خط اسپاین رو از جایی که رویش مو رو به بالا تموم میشود و رو به پایین می کشیم.
بیگمتر از هر تیغی که راحت باشد چه اسلو و یو میتواند استفاده کند ولی ما از تیغ اسلو استفاده می کنیم ،در حال کار فشار دستمون نباید زیاد باشد چون پخشی رنگ میدهد و تبدیل به سایه میشود و ممکن است اگر فشار دست زیاد از حد باشد دچار خونریزی شود و رنگ پذیری انجام نشود
نکته: رنگی که برای میکرو بیلدینگ و شیدینگ استفاده میشود فرق دارد غلظت رنگ برای میکرو بیلدینگ بیشتر است
و سعی کنید وقتی میکرو بیلدینگ انجام میدهید از چند روز قبل مصرف ویتامین و قرص های چربی ،فشار ،... را قطع کنید