تکنیک شیدینگ مناسب چه افرادی می باشد؟

تکنیک شیدینگ مناسب چه افرادی می باشد؟

تکنیک شیدینگ مناسب چه افرادی می باشد؟

با استفاده از،سوزن تک سر و با زاویه ۹۰ درجه کادر ابرو را طراحی می کنیم و سرعت دستگاه زیاد و سرعت دست را کم می کنیم
در اینکه بتوانیم بد رنگی تاتو قبلی را کاور کنیم ۷۰ درصداست و ۳۰ درصد احتمال وجود دارد که تاتو کاور نشود و توصیه ما برای ابروهای بد رنگ و تیره توصیه می شود که دکوپاژ یا ریموو انجام بگیرد.
برای تکنیک قاب و سایه در طراحی باید دقت کنیم تا طراحی را خیلی پهن و خیلی بلند انجام ندهیم و یک طراحی اصولی و استاندارد انجام شود که مناسب چهره باشد.
در این تکنیک ابرو کامل پر می شود و خیلی خودش را نشان می دهد و نباید رنگ انتخابی خیلی پر رنگ باشد و در تکنیک شدینگ باید رنگ روشن باشد برعکس بلید که رنگهای تیره جلوه بیشتری دارد برای شیدینگ چون کل قاب رنگ می گیرد باید رنگ روشن باشد.
شیدینگ ابرو مناسب افرادی است که پوست چربی دارند و یا دارو مصرف می کنند و نمی توانند داروهایشان را قطع کنند و افرادی که تاتو بدرنگ و تیره دارند و نمی خواهند ریمو کنند ،اگر بلدینگ انجام دهند به مرور زمان پخش می شود و کارشون خراب جلوه می دهد ۰
تکنیک شیدینگ چون با دستگاه کار می شود و یک دست کار انجام میگیرد ماندگاری بیشتری دارد و برای این افراد مناسب تر است۰