اصول و قوانین مهم در میکرو بیلدینگ ابرو

اصول و قوانین مهم در میکرو بیلدینگ ابرو

اصول و قوانین مهم در میکرو بیلدینگ ابرو

زمانی که میخواهیم خط اسپاین را بکشیم خط اسپاین را از جایی که رویش مو به بالا تمام می شود و رو به پایین می کشیم
بیگمنتر از هر تیغی که راحت باشد چه اسلو و یو میتواند استفاده کند ولی ما از تیغ اسلو استفاده می کنیم
فشار دستمون نباید زیاد باشد چون پخشی رنگ می دهد و تبدیل به سایه می شود و ممکن است باعث خونریزی شود و رنگ پذیری را پایین بیاورد
رنگی که برای میکروبلدینگ و شیدینگ استفاده می شود فرق دارد غلظت رنگ میکرو بیلدینگ بیشتر است
نکته: مصرف ویتامین و قرص های چربی ،فشار و ...را از چند روز قبل انجام تاتو قطع کنید

میکروشیدینگ ابرو