آموزش طراحی خط چشم در پونک

آموزش طراحی خط چشم در پونک

آموزش طراحی خط چشم در پونک

آموزش طراحی خط چشم

قبل از طراحی پشت پلک باید کامل تمیز شود شما میتوانید برای طراحی از کنته و ماژیک جراحی سفید هم استفاده کنید و بعد با اکو و قلم ۳ صفر طراحی را شروع می کنیم .
با توجه به حالت چشم مشتری باید خط چشم را طراحی کنیم ،چشم مشتری باید به حالت نیم بسته باشد و طراحی باید از انتهای مژه پلک بالا شروع شود برای چشم های معمولی دنباله رو به موازات انتهای ابرو می کشیم اینکار برای قرینه سازی راحتتر هست
برای پلک های مویرگی نباید خط چشم انجام دهیم چون باعث پخشی رنگ می شود خط مژه و بن مژه بهترین گزینه برای پلک های مویرگی هستند اگر مویرگی بود باید بن مژه کار کنیم برای کسانی که چشمهاشان پف دارد یا پلک سوم دارند نمی شوددنباله طراحی کرد نقطه ممنوعه در تاتو چشم غدد اشکی هستند چون باعث خشکی پلک و پخشی رنگ می شود طراحی طوری انجام می گیرد که حالت لیفت به چشم ها داده می شود

اجرای تاتوی خط چشم

آیا خط چشم مشکی باید گیاهی باشد؟

آموزش خط چشم

ریمو خط چشم