اکستنشن مژه

اکستنشن مژه

اکستنشن مژه

چرخه رشد مژه ها:
مژه ها هم مثل موی سر رشد میکنن اما اینکه چرا مژه ها مانند موهای انسان بلند نمیشوند به دلیل چرخه رشد مژه هاست که در افرادمختلف متفاوت هست
مژه هایی که ظریف وکوتاه هستند بیبی لش یا بچه مژه که در فاز آناژن قرار دارند زمانی که مژه هارو ایزوله میکنیم مژه هایی با سایزهای مختلف رو مشاهده میکنید،مژه های متوسط که همچنان دارن رشد میکنندضخیم وبلند میشن ودر فاژکاتاژن قرار دارند بعدازاون فاز تلوژن هست که فاز استراحت هست وبعد از فاز استراحت مژه ها وارد فاژ اکسوژن یا ریزش میشوند.
رشد مژه ها بسیار کم است وبه طور معمول ماه ها طول میکشد
در واقع برای رشدآن ها نیاز به صبروحوصله زیادی است
زمان رشد مژه ها میتواند تحت تاثیر رژیم های غذایی ناسالم سن ژن هورمون ها و سوختگی و... باشد.
اناژل
کاتاژل
تلوژن
اناژل:هفته اول رشد مژه ها را اناژل یا فاز فعال رشد میگویند.مژه تقریبا 30درصد ازکل اندازه انتهایی خود رشد کرده است.
کاتاژن:دراین مرحله که به آن فاز تاخیر میگویند رشد مژه ها متوقف ورشد فولیکول های کوچک آغاز میشود وحداکثر سه هفته زمان خواهد برد
تلوژن:این مرحله آخرین مرحله قبل از ریزش است بنابراین هر مژه در هر زمان در یک فاز متفاوت قرار دارد وبه همین دلیل است که ما متوجه خالی شدن وافتادن مژه ها نمیشویم زیرا آنها به طور همزمان نمیریزند.اگر مژه های شما به علت سوختگی از بین رفته باشد رشد مجدد آنها به زمان بیشتری نیاز دارد.حداکثرزمان رشد یک مژه 12هفته است.

موضوعات مرتبط:

اکستنشن مژه طبیعی یا کلاسیک

کاشت مژه آسیب دیده

نحوه کاشت مژه در خانه

مراقبت های پس ازکاشت مژه