ریموو پخشی خط چشم با ریموور کالرلیفت

ریموو پخشی خط چشم با ریموور کالرلیفت

مشتری عزیزمون پخشی رنگ خط چشم داشتند که باعث سیاهی پشت پلکشون شده بود و ما با ریموور کالرلیفت آمریکایی براشون کار ریموو انجام دادیم
دوستان ریموو چشم ۵ واحد مواد میبره که مواد کالر لیفت امریکایی ما واحدی ۹۰ هزار تومان است  که میشه هزینه هر جلسه ۴۵۰ هرار تومان میشه
و ریموور رجوی امریکایی ما واحدی ۱۵۶ هزار ت  هست واگه بخواهید با مواد امریکایی رجووی کار انجام بدید میشه هر جلسه ۷۸۰ که هر دوی این ریموور ها عالین و خروجی رنگ خیلی خوبی دارند
اگه سوالی دارید راجبه ریموو زیر این پست بپرسید
#ریموو #تاتو #پاککردنتاتو #تاتودائم #ریموورکالرلیفت #تاتوصورت #خطچشم #تتو #سالنزیبایی #میکروبلیدینگ #میکروپیگمنتیشن #تتوتهران #تاتوصالحان