لیزر نکنید

لیزر نکنید

لطفا لیزر نکنید!
راستی هر سوالیم راجع به کلاس های اموزشی دارید میتونید زیر این پست بپرسید
دوستان ریموو ابرو ۵ واحد مواد میبره که مواد کالر لیفت امریکایی ما واحدی ۹۰ هزار تومان است  که میشه هزینه هر جلسه ۴۵۰ هرار تومان میشه
و فی ریمووال آلمانی واحدی ۱۳۶ هزار تومان که میشه جلسه ایی ۶۸۰ هزار تومان
و ریموور رجوی امریکایی ما واحدی ۱۵۶ هزار ت  هست واگه بخواهید با مواد امریکایی رجووی کار انجام بدید میشه هر جلسه ۷۸۰ که هر دوی این ریموور ها عالین و خروجی رنگ خیلی خوبی دارند
اگه سوالی دارید راجبه ریموو زیر این پست بپرسید