آیا همرنگ کننده تاتو جایگزین ریموو می شود؟

آیا همرنگ کننده تاتو جایگزین ریموو می شود؟

آیا همرنگ کننده تاتو جایگزین ریموو می شود؟

همانطور که میدانید رنگ کامو برای اصلاح تتو استفاده میشود اگر در حجم بالا و فشار دست زیاد کار شود باعث آسیب به پوست و همچنین دو رنگ شدن پوست می شود و ما نباید در این حجم کار کامو برای کاور در کار انجام دهیم زمانی که خروج رنگ تتو قبلی رو مشاهده کنید کامو چون بافت سخت تری دارد خروج رنگ هم مشکل تر است،تا جایی که می توانید از کامو استفاده نکنید کامو برای اصلاح قسمت های کوچک استفاده می شود و برای حجم زیاد نباید استفاده شود.
همانطور که گفته شد ،کامو بافت سختی دارد و ریمو کردنش هم مشکله و در یک جلسه انجام نمی شود و ممکن است به چند جلسه نیاز باشد
در خروجی رنگ اول ، رنگ زیری خارج می شود و بعد رنگ کامو خارج می شود