مناسب ترین رنگ برای میکرو ابرو

مناسب ترین رنگ برای میکرو ابرو

مناسب ترین رنگ برای میکرو ابرو

رنگ مناسب برای میکرو بیلدینگ ابرو باید با توجه به رنگ تار موی مشتری و رنگ پوست مشتری انتخاب شود.
دقت داشته باشید رنگ روشن برای میکرو بیلدینگ ابرو خیلی کار بردی نیست بخاطر اینکه زود پاک میشود و در عین حال نباید از رنگهای خیلی تیره هم استفاده کرد ،اما ابروهای که تاتو قدیمی دارند باید تیره کار شود که خودش را نشان دهد که خطوطی که روی ابرو کار میشود جلوه بیشتری پیدا کند ولی رنگ میکرو بیلدینگ ابرو باید تناژ متوسط داشته باشد و با توجه به رنگ پوست مشتری و تار طبیعی مشتری از رنگ گرم و یا رنگ سرد استفاده شود.

2نکته مهم برای داشتن یک ابروی بی نقص